Quá trình phát triển

     Ngày 13/11/1995, Chi nhánh kiểm tra chất lượng và vệ sinh Thủy sản V (Minh Hải) chính thức được thành lập theo Quyết định số 890 QĐ/TCCBLĐ của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. Chi nhánh chất lượng V trực thuộc Trung tâm kiểm tra chất lượng và vệ sinh Thủy sản, là đơn vị sự nghiệp kinh tế, có tên giao dịch quốc tế là National Fisheries Inspection and Quality Assurance Branch V, viết tắt là NAFIQACEN/Branch V. Chi nhánh chất lượng V thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo sự phân công, phân cấp của Giám đốc Trung tâm kiểm tra chất lượng và vệ sinh thủy sản trong phạm vi tỉnh Minh Hải.

     Ngày 20/04/2004, Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Quyết định số 09/2004/QĐ-BTS về việc Thành lập Chi cục quản lý Chất lượng , An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 5 (gọi tắt là Chi cục Chất lượng và Thú y thủy sản 5) trên cơ sở giao thêm nhiệm vụ và đổi tên Chi nhánh kiểm tra chất lượng và Vệ sinh thủy sản V. Chi cục Chất lượng và Thú y thủy sản 5 trực thuộc Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản, có tên giao dịch quốc tế là National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate - Branch 5, viết tắt là NAFIQAVED - Branch 5. Chi cục chất lượng và Thú y thủy sản 5 có nhiệm vụ giúp Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản thực hiện nhiệm vụ quản lý về chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản tại địa bàn 3 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

     Ngày 17/03/2005, Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Quyết định số 14/2005/QĐ-BTS về việc chuyển Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 5 thành Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 5 (gọi tắt là Trung tâm chất lượng và Thú y thủy sản 5). Trung tâm chất lượng và Thú y thủy sản 5 trực thuộc Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản, là đơn vị sự nghiệp có thu, có tên giao dịch quốc tế là National Fisheries Quality Assurance and Veterinary Directorate - Branch 5, viết tắt là NAFIQAVED - Branch 5. Trung tâm chất lượng và Thú y thủy sản 5
có nhiệm vụ giúp Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản thực hiện nhiệm vụ của Cục tại địa bàn 3 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

     N
gày 17/12/2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4029/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5 (gọi tắt là Trung tâm Chất lượng vùng 5) trên cơ sở Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 5. Trung tâm Chất lượng vùng 5 trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản, là đơn vị sự nghiệp có thu, có tên giao dịch quốc tế là National Agro - Forestry - Fisheries Quality Assurance Department - Branch 5, viết tắt là NAFIQAD - Branch 5. Trung tâm Chất lượng vùng 5 thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công thuộc lĩnh vực chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản và muối. Địa bàn quản lý của Trung tâm Chất lượng vùng 5 gồm 3 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng.

     Ngày 19/4/2023, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 1588/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức tham mưu thuộc Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản và Cục Chế biến và Phát triển thị trường. Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng 5 (sau đây gọi tắt là Trung tâm Chất lượng vùng 5) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 5. Trung tâm Chất lượng vùng 5 có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tên giao dịch quốc tế là National Authority for Agro - Forestry - Fishery Quality, Processing and Market Development - Center 5 (viết tắt là NAFIQPM - Center 5). Trung tâm Chất lượng vùng 5 thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm, phát triển nông nghiệp hữu cơ, bảo quản, chế biến, phát triển thị trường và cung cấp các dịch vụ theo quy định của pháp luật.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây