Quy trình, thủ tục chứng nhận sự phù hợp

1 - CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG
 
Người thực hiện   Tiến trình Mô tả/ biểu mẫu
liên quan
Thư ký ISO
Chuyên gia đánh giá
Quy trinh chung nhan he thong
Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký đánh giá chứng nhận hệ thống  theo biếu mẫu số: 01 CL5/QT.03a hoặc 01 CL5/QT.03b
Trung tâm kiểm tra hồ sơ, đánh giá sơ bộ và yêu cầu bổ sung (nếu cần)
Chuyên gia đánh giá Trung tâm cử đoàn chuyên gia đánh giá tại doanh nghiệp, biểu mẫu 02 CL5/QT.01, chương trình đánh giá giai đoạn 1: 03 CL5/QT.01a/b
Đánh giá giai đoạn 1 để làm cơ sở để hoạch định tiến hành đánh giá giai đoạn 2
Báo cáo đánh giá giai đoạn 1 theo biểu mẫu số: 03 CL5/QT.04a/b
Chuyên gia đánh giá Trung tâm cử đoàn chuyên gia đánh giá tại doanh nghiệp, chương trình đánh giá giai đoạn 1: 03 CL5/QT.01a/b
Đánh giá giai đoạn 2: nhận xét rõ ràng về việc có hoặc không kiến nghị chứng nhận/ tiếp tục chứng nhận
Báo cáo đánh giá giai đoạn 2: 03 CL5/QT.09 a/b
Báo cáo hành động khắc phục: 02 CL5/QT.04
Bộ phận thẩm xét hồ sơ
Thư ký ISO
Giám đốc Nafi5
Cán bộ thẩm xét hồ sơ đánh giá theo biểu mẫu 03 CL5/QT.12, có thể tiến hành đánh giá bổ sung để thẩm sét hiệu quả hành động khắc phục/phòng ngừa
Ra quyết định chứng nhận mẫu số: 02 CL5/QT.11
 
Thư ký ISO
Chuyên gia đánh giá
Giám đốc Nafi5
Định kỳ mỗi năm 01 lần (hoặc đột xuất khi thấy cần thiết) NAFI5 sẽ cử đoàn chuyên gia đánh giá đến Tổ chức được chứng nhận để tiến hành giám sát việc duy trì thực hiện các yêu cầu so với HTQL được chứng nhận. Lịch đánh giá giám sát được thực hiện theo thông báo của NAFI5 số 03 CL5/QT.10 a/b.
Doanh nghiệp có nhu cầu đánh giá mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi chứng nhận sẽ thực hiện theo các bước chuẩn bị và tiến hành đánh giá như trên
Phòng CLTS/
Phòng CLNS
Chuyên gia đánh giá
Giám đốc Nafi5
Cấp lại giấy chứng nhận, sau 03 năm tiến hành đánh giá lại
 
2 - CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
 
Người/bộ phận
 thực hiện
 Tiến trình Mô tả/ biểu mẫu
liên quan
Thư ký ISO
Chuyên gia đánh giá
 
Quy trinh chung nhan san pham
Doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký đánh giá chứng nhận sản phẩm, theo biếu mẫu số: 01 CL5/QT.02
Trung tâm kiểm tra hồ sơ, đánh giá sơ bộ và yêu cầu bổ sung (nếu cần)
Chuyên gia đánh giá Trung tâm cử đoàn chuyên gia đánh giá tại doanh nghiệp, biểu mẫu 02 CL5/QT.01, chương trình đánh giá: 02 CL5/QT.02
Biên bản lấy mẫu ghi chép theo biểu mẫu 02 CL5/QT.05.
Các bằng chứng đánh giá được ghi chép vào biểu mẫu 02 CL5/QT.03
Báo cáo đánh giá theo biểu mẫu số: 02 CL5/QT.07
Bộ phận thẩm xét hồ sơ
Thư ký ISO
Giám đốc Nafi5
Cán bộ thẩm xét hồ sơ đánh giá theo biểu mẫu 02 CL5/QT.09, có thể tiến hành đánh giá bổ sung để thẩm sét hiệu quả hành động khắc phục/phòng ngừa
Ra quyết định chứng nhận mẫu số: 02 CL5/QT.11; ban hành giấy chứng nhận mẫu số: 02 CL5/QT.12
Thư ký ISO
Chuyên gia đánh giá
Giám đốc Nafi5

 
Định kỳ ít nhất 01 năm 01 lần (hoặc đột xuất khi thấy cần thiết) NAFI5 sẽ cử đoàn chuyên gia đánh giá đến Tổ chức được chứng nhận để tiến hành giám sát việc duy trì thực hiện các yêu cầu so với quy chuẩn/tiêu chuẩn được chứng nhận kiến nghị duy trì chứng nhận mẫu số 02 CL5/QT.14.
Kết quả giám sát nếu phát hiện các vấn đề không phù hợp so với quy định thì ra văn bản cảnh cáo hoặc ra quyết định đình chỉ/thu hồi chứng nhận theo mẫu số: 02 CL5/QT.15
Doanh nghiệp có nhu cầu đánh giá mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi chứng nhận sẽ thực hiện theo các bước chuẩn bị và tiến hành đánh giá như trên
Phòng CLTS/
Phòng CLNS
Chuyên gia đánh giá
Giám đốc Nafi5
Cấp lại giấy chứng nhận, sau 03 năm tiến hành đánh giá lại
 
3 - CHỨNG NHẬN VIETGAP
 
Trách nhiệm thực hiện  Trình tự thực hiện Mô tả, biểu mẫu
Thư ký ISO
QuytrinhVietGAP1
Khách hàng hoàn thiện hồ sơ đăng ký theo BM 07 CL5/ST.02.01 và gửi về NAFI5
 Phòng Chất lượng Nông lâm sản
 
- Hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ và thỏa thuận hợp đồng
Đoàn đánh giá/
Khách hàng
- NAFI5 cử Đoàn chuyên gia Đánh giá tại cơ sở: Đánh giá quá trình sản xuất kết hợp lấy mẫu thử nghiệm
- Cơ sở báo cáo khắc phục sai lỗi theo BM 07CL5/ST.01.03.  - Đánh giá hành động khắc phục (nếu có).
Giám đốc NAFI5 Nếu kết quả kiểm tra, đánh giá đạt yêu cầu, NAFI5 cấp giấy chứng nhận VietGAP cho khách hàng
 
Phòng Chất lượng Nông lâm sản

 
- NAF5 giám sát khách hàng trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận.
- Tần suất đánh giá 1 lần/vụ
NAFI5 - Khách hàng đăng ký chứng nhận lại khi hết hiệu lực Giấy chứng nhận (tối đa 2 năm) nếu có nhu cầu
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây